«Λοιμώξεις από Μυκόπλασμα της Πνευμονίας στα Παιδιά». Από την παιδίατρο Μαριαλένα Κυριακάκου

«Λοιμώξεις από Μυκόπλασμα της Πνευμονίας στα Παιδιά». Από την παιδίατρο Μαριαλένα Κυριακάκου

Το μυκόπλασμα της πνευμονίας (mycoplasma pneumoniae) είναι ένα από τα τρία είδη μυκοπλάσματος που ενοχοποιούνται για λοιμώξεις στον άνθρωπο. Τα άλλα δύο είναι το mycoplasma hominis και το mycoplasma genitalium.

«Λοιμώξεις από Μυκόπλασμα της Πνευμονίας στα Παιδιά». Από την παιδίατρο Μαριαλένα Κυριακάκου

Αναπτύσσονται σε αναερόβιο και αερόβιο περιβάλλον, η απομόνωσή τους όμως είναι εξαιρετικά δύσκολη για τα κοινά εργαστήρια.

Επιδημιολογία
Μεταδίδεται από άτομο σε άτομο με τα εκπεμπόμενα σταγονίδια του πάσχοντος. Η περίοδος επώασης μετά τη μόλυνση διαρκεί περίπου τρεις εβδομάδες. Εξάρσεις της νόσου παρατηρούνται το Φθινόπωρο και την Άνοιξη, μπορεί όμως να εμφανισθούν κρούσματα καθ'όλη τη διάρκεια του έτους.

Παρά το γεγονός ότι λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος μπορεί να εμφανισθεί σε κάθε ηλικία, τα παιδιά της μέσης και ανώτερης εκπαίδευσης είναι αυτά που προσβάλλονται συχνότερα. Στη συνέχεια των παραπάνω, το 20% των κρουσμάτων πνευμονίας σε παιδιά του Δημοτικού, του Γυμνασίου και Λυκείου οφείλεται σε μυκόπλασμα, καθώς και το 50% των παιδιών άνω των 18 ετών και των στρατευμένων. Η ανοσία που καταλείπει η νόσος δεν διαρκεί περισσότερο από 1-3 χρόνια.

Κλινικές εκδηλώσεις
Πολλές περιπτώσεις λοίμωξης από μυκόπλασμα είναι ασυμπτωματικές. Όταν υπάρχουν συμπτώματα σχετίζονται με το στάδιο της νόσου. Γενικά η έναρξη της νόσου είναι ήπια στην αρχή της και χαρακτηρίζεται από κεφαλαλγία, κακουχία και χαμηλό πυρετό (37,5 – 38oC). Φρίκια παρατηρούνται σε κάθε είσοδο του πυρετού, αλλά ρίγη είναι ιδιαίτερα σπάνια.

Στη φάση αυτή της νόσου, δεν υπάρχουν αντικειμενικά ευρήματα. Τα συμπτώματα και τα ευρήματα του ατόμου που έχει προσβληθεί από μυκόπλασμα, ποικίλουν και διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν έχει προσβληθεί το αναπνευστικό ή άλλο σύστημα, καθώς και από το αν η μυκοπλασματική λοίμωξη έχει αναπτυχθεί επί προηγουμένως υγιούς ατόμου ή επί εδάφους πάσχοντος από άλλο υποκείμενο νόσημα. Πολύ σημαντική σε βαρύτητα και διάρκεια είναι η προσβολή από μυκόπλασμα ατόμων που πάσχουν από χρόνιο νόσημα του αναπνευστικού συστήματος. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορεί να παραπονεθούν για θωρακικό πόνο κατά την εισπνοή καθώς και για οξύ κοιλιακό πόνο.

Λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος
Οι περισσότεροι ασθενείς με λοίμωξη του αναπνευστικού από μυκόπλασμα, εμφανίζουν αναπνευστική νόσο χωρίς εικόνα πνευμονίας. Περίπου το 80-90% των προσβεβλημένων ατόμων με προσβολή του αναπνευστικού εμφανίζει παροξυσμικό μη παραγωγικό βήχα και μόνο ένα μικρό ποσοστό που κυμαίνεται από 5-10% εμφανίζει πνευμονία.

Συχνά, πλην του βήχα μπορεί να εμφανισθεί εκπνευστικός συριγμός, χωρίς σημαντικού βαθμού αναπνευστική δυσχέρεια.
Άλλα συμπτώματα του αναπνευστικού είναι η φαρυγγίτιδα, η ρινίτιδα, και η ωταλγία. Ποσοστό έως και 5% μπορεί να εμφανίσει ισχυρό ωτικό πόνο με αιμορραγική φυσαλλιδώδη μηριγγίτιδα. Σε παιδιά μικρότερα των 2 ετών η τελευταία επιπλοκή είναι σπάνια. Σε περιπτώσεις πνευμονίας μπορεί να συνυπάρχει παραρρινοκολπίτιδα.

Από την αντικειμενική εξέταση ακόμη και επί ύπαρξης πνευμονίας, τα ευρήματα είναι περιορισμένα. Πιθανόν να είναι αντιληπτοί αραιοί λεπτοί εισπνευστικοί υγροί ρόγχοι, εκπνευστικοί συρίττοντες ή και τα δύο. Τονίζεται για μια ακόμη φορά το γεγονός είναι ότι τα αντικειμενικά ευρήματα είναι ιδιαίτερα φτωχά, σε σχέση με τα συμπτώματα του ασθενούς. Είναι τέλος δυνατόν να διαπιστωθεί ερυθρότητα με φυσαλίδες στο φάρυγγα, δυσκαταποσία, ευαισθησία στους κόλπους του προσώπου και καταρροϊκή ωτίτιδα.

Σχέση λοίμωξης από μυκόπλασμα με άσθμα
Υπάρχουν αρκετές μελέτες που υποστηρίζουν αυτή την εκδοχή. Πάντως η συσχέτιση άσθματος με λοίμωξη από μυκόπλασμα είναι στενότερη από ότι με την στρεπτοκοκκική πνευμονία ή την πνευμονία από χλαμύδια.

Εξωπνευμονικές εκδηλώσεις
Οι εξωπνευμονικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν πολλά συστήματα και όργανα και αναφέρονται. Αναφέρεται αιμόλυση, δερματικά εξανθήματα, αρθρίτιδα, γαστρεντερικές διαταραχές, προσβολή Κ.Ν.Σ και καρδιακές βλάβες. Για τις παραπάνω προσβολές δεν έχει αποδειχθεί αν η βλάβη είναι αποτέλεσμα ανοσολογικού μηχανισμού ή προέρχεται από απευθείας δράση από τον μικροοργανισμό ή συμβαίνουν και τα δύο.

*Εκδηλώσεις από το Κ.Ν.Σ
Είναι ιδιαίτερα σπάνιες και παρατηρούνται σε ποσοστό 0,1% του συνόλου των λοιμώξεων από Μ. Pneumoniae και στο 7% αυτών που χρειάζονται νοσοκομειακή περίθαλψη.

Η προσβολή του ΚΝΣ συμβαίνει συνήθως σε παιδιά και περιλαμβάνει άσηπτη μηνιγγίτιδα, μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, εγκάρσια μυελίτιδα, περιφερική νευρίτιδα, βλάβη κρανιακών νεύρων και εγκεφαλική αταξία.

Ο μηχανισμός πρόκλησης είναι άγνωστος. Πιθανολογείται άμεση δράση του μικροοργανισμού σε συνδυασμό με άνοσο φαινόμενο.
Η προσβολή του Κ.Ν.Σ σχετίζεται με υψηλή θνησιμότητα (8%) και υπολειμματική νευρολογική νόσο. (23%).

*Άλλες επιπλοκές
• Άτυπες εκδηλώσεις από το πεπτικό
• Ρευματολογικά συμπτώματα (αρθραλγίες, μυαλγίες).
• Σπάνιες καρδιακές επιπλοκές όπως διαταραχές του ρυθμού, θωρακικός πόνος, μυοκαρδίτιδα.
• Σπάνια επίσης σπειραματονεφρίτιδα
Ακτινολογικές Εικόνες
Δεν υπάρχει κλασσική ακτινολογική εικόνα και ως εκ τούτου τα ακτινολογικά ευρήματα ποικίλουν και προβάλλουν ως:
• Βρογχοπνευμονία
• Ωοειδείς Ατελεκτασίες
• Οζώδεις διηθήσεις, διάσπαρτες
• Πυλαία αδενίτιδα

Οι λεπτομέρειες και η ακρίβεια των ευρημάτων είναι δυνατόν να αποτυπωθούν με αξονική τομογραφία υψηλής ευκρίνειας.
Οι βλάβες πολύ συχνά παραμένουν επί μακρόν, ιδιαίτερα οι ατελεκτασίες και κυρίως οι βρογχιεκτασίες. Δύο χρόνια μετά την προσβολή 37% από τα παιδιά που νοσηλεύθηκαν είχαν αλλοιώσεις στο CT, ενώ μόνο 12% από τα παιδιά που είχαν μυκοπλασματική λοίμωξη, αλλά δεν χρειάστηκε να νοσηλευτούν.
Τα μικρότερα παιδιά καθώς και αυτά με πολύ υψηλούς τίτλους αντισωμάτων είχαν περισσότερα παραμένοντα ακτινολογικά ευρήματα.

Διάγνωση
Δεν υπάρχουν ακτινολογικά ευρήματα τα οποία θα μπορούσαν με βεβαιότητα να διαχωρίσουν την πνευμονία από το μυκόπλασμα, από χλαμύδια ή από ιούς.

Σε ότι αφορά τον διαχωρισμό από άλλες βακτηριακές πνευμονίες, αυτές είναι αιφνίδιας έναρξης, με ταχύπνοια, αύξηση των λευκών αιμοσφαιρίων και των υπόλοιπων παραγόντων της φλεγμονώδους αντίδρασης (CRP).

Ατυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης και ταχείας διάγνωσης, με εύκολες διαγνωστικές δοκιμασίες. Υπάρχουν κάποιες δοκιμασίες που όμως δεν έχουν εγκριθεί από το FDA των ΗΠΑ, εξ' αιτίας του γεγονότος ότι δεν είναι αξιόπιστες (χαμηλή ευαισθησία και ειδικότητα).

Η κλινική διάγνωση παραμένει η σημαντικότερη μέθοδος προσπέλασης της πνευμονίας από μυκόπλασμα. Η μόνη ιδιαίτερα χρήσιμη εξέταση είναι η ορολογική επιβεβαίωση με προσδιορισμό ειδικών IgΜ αντισωμάτων, με τη μέθοδο της σύνδεσης του συμπληρώματος. Μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι ο τίτλος ανέρχεται την 7η – 9η μέρα μετά τη μόλυνση και τετραπλασιάζεται σε 3-4 εβδομάδες περίπου. Πάντως η μέθοδος εμφανίζει υψηλή ευαισθησία, παρά του ότι μπορεί να δώσει ψευδώς θετικά αποτελέσματα σε περιπτώσεις έντονης διέγερσης της φλεγμονώδους αντίδρασης, σε βακτηριακή μηνιγγίτιδα και οξείες νευρολογικές συνδρομές.
Η καλλιέργεια υλικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί, καθυστερεί όμως το αποτέλεσμα για τρεις εβδομάδες και στην πράξη δεν χρησιμοποιείται.

Θεραπεία
Ο ρόλος των αντιβιοτικών στην αντιμετώπιση της λοίμωξης από μυκόπλασμα του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού συστήματος δεν είναι ούτε καλά μελετημένος, αλλά ούτε και διευκρινισμένος.

Φάρμακα εκλογής θεωρούνται οι μακρολίδες και οι τετρακυκλίνες, αρκεί να δοθούν έγκαιρα και πριν από την πάροδο 10 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων της νόσου.
Οι τελευταίες μπορούν να επιλεγούν μόνο σε παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών για την αποφυγή χρώσης των δοντιών.
Έχουν εμφανισθεί φαινόμενα αυξημένης αντοχής του μυκοπλάσματος σε μακρολίδες, στην Ασία, το Ισραήλ, τη Γαλλία, την Ιταλία και τις ΗΠΑ. Αυτό δεν μπορεί να βεβαιωθεί εργαστηριακά, ένεκα της δυσκολίας που παρατηρείται στην ανάπτυξη του μυκοπλάσματος σε καλλιεργητικά υλικά, αλλά από τη μη ανταπόκριση του ασθενούς και την μη ύπαρξη βελτίωσης, παρά τη θεραπευτική αγωγή.

Εναλλακτικά χορηγούνται τετρακυκλίνες και Levofloxacin. Γενικά πάντως χορηγούνται οι φλουοροκινολόνες σε παιδιά και εφήβους, μόνο αν το κέρδος από την χορήγηση είναι σημαντικότερο από τον πιθανό κίνδυνο.

Δεν υπάρχουν μελέτες για παιδιά με αιμολυτική αναιμία ή με λοίμωξη του Κ.Ν.Σ , καθώς και την αποτελεσματικότητα που έχουν τα φάρμακα. Ο λόγος είναι ότι κατά τη διάγνωση της αιμόλυσης ή της μηνιγγίτιδας ο μικροοργανισμός δεν υφίσταται, διότι όπως αναφέρθηκε πρόκειται περισσότερο για αυτοάνοσες εκδηλώσεις.

Σημαντικότερα Σημεία
• Το Mycoplasma Pneumoniae είναι υπεύθυνο για το 20% της οξείας πνευμονίας σε παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου και άνω του 50% σε παιδιά μεγαλύτερα των 18 ετών και σε στρατευμένους.
• Τα συμπτώματα και τα ευρήματα ποικίλουν ανάλογα με το στάδιο. Εξωπνευμονικές εκδηλώσεις είναι η αιμόλυση, εξάνθημα, μυοσκελετικοί πόνοι, γαστρεντερικές διαταραχές, προσβολή του ΚΝΣ και καρδιακές βλάβες.
• Ακτινολογικά διαπιστώνονται, βρογχοπνευμονία, δισκοειδείς ατελεκτασίες, οζώδεις διηθήσεις, πυλαία αδενίτιδα.
• Εργαστηριακά, θετική Coombs, αιμολυτική αναιμία, αύξηση της ΤΚΕ, αύξηση του τίτλου ψυχροσυγκολλητινών, φυσιολογικά ή μετρίως αυξημένα λευκά, αύξηση αιμοπεταλίων.
• Η εισβολή επί πνευμονικής νόσου διαφέρει από άλλες βακτηριακές πνευμονίες διότι η είσοδος είναι βραδεία, ο βήχας επίμονος και δυνατός, χωρίς αναπνευστική δυσχέρεια και φυσιολογικά λευκά αιμοσφαίρια. Διαφορική διάγνωση πρέπει να γίνει από λοίμωξη με χλαμύδια και ιούς.
• Διάγνωση με προσδιορισμό αντισωμάτων σύνδεσης συμπληρώματος και ELISA.
• Θεραπεία κατώτερου αναπνευστικού με μακρολίδες, τετρακυκλίνες και επί αντοχής Levofloxacin.

Θα χαρώ να απαντήσω σε οποιαδήποτε απορία σας εδώ
Δρ.Μαριαλένα Κυριακάκου
www.kyriakakou.gr

inkedin.com/in/kyriakakou
marialenakyriakakou@gmail.com

Πηγή : Up to Date

24.49 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ADIDAS ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ - ΓΚΡΙ
41.29 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ASICS ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ - ΜΑΥΡΟ
42.00 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
Βusquets Σχολική Τσάντα Route 66'
38.40 €
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ
Βusquets Σχολική Τσάντα οβαλ 'Μαργαρίτα'
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Δέκα πράγματα που θέλουν τα παιδιά να κάνουν οι γονείς τους

Δέκα πράγματα που θέλουν τα παιδιά να κάνουν οι γονείς τους

Τι νομίζετε ότι έχει μεγαλύτερη σημασία για τα παιδιά σας;
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Τι είδους παιχνίδια να διαλέξω για ένα νεογέννητο μωρό;

Τι είδους παιχνίδια να διαλέξω για ένα νεογέννητο μωρό;

Τον πρώτο μήνα της ζωής του το νεογέννητο έχει ήδη ένα σωρό πράγματα…
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Καισαρική τομή: «Το σημάδι της αγάπης» μέσα από φωτογραφίες μαμάδων

Καισαρική τομή: «Το σημάδι της αγάπης» μέσα από φωτογραφίες μαμάδων

«Το σημάδι της αγάπης», έτσι ονομάζουν οι μαμάδες στο Instagram, την τομή…
Διάβασε τη συνέχεια
ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΟ MOTHERSBLOG
Adopt-a-School: Πόσο υπέροχο θα ήταν τελικά αν κάθε σχολείο είχε τη δική του STEM βιβλιοθήκη;

Adopt-a-School: Πόσο υπέροχο θα ήταν τελικά αν κάθε σχολείο είχε τη δική του STEM βιβλιοθήκη;

Η φετινή επιστροφή στα θρανία αποτέλεσε αναμφίβολα μία πρόκληση, τόσο για εμάς…
Διάβασε τη συνέχεια
BEST OF NETWORK
Κλήρωση Τζόκερ (22/10/2020): Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.500.000 ευρώ
Oruc Reis: «Άγγιξε» ξανά το Καστελόριζο – Το έβαλαν στο... στόχαστρο φρεγάτες και ΟΥΚάδες
Πρόταση μομφής κατά του Σταϊκούρα καταθέτει ο Αλέξης Τσίπρας
Συντάξεις Νοεμβρίου 2020: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς
Τζάνι Ροντάρι: 100 χρόνια από τη γέννηση του συγγραφέα παιδικών βιβλίων
Καιρός: «Ανοιξιάτικη» η Παρασκευή με άνοδο της θερμοκρασίας - Πού και πότε θα βρέξει
Κορονοϊός στην Ελλάδα: Έτσι θα φοράμε μάσκα στα καταστήματα εστίασης
Εκλογές ΗΠΑ: Σε ήρεμο κλίμα αλλά με εξάρσεις το debate Τραμπ - Μπάιντεν
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποιήθηκε η γιγάντια πληρωμή των 698 εκατ. ευρώ σε 539.691 δικαιούχους (pics)
Συντάξεις Νοεμβρίου 2020: Από σήμερα οι πληρωμές συντάξεων και αναδρομικών
Πρόταση μομφής: Τα μεσάνυχτα της Κυριακής η ψηφοφορία για Σταϊκούρα – Όλο το παρασκήνιο
Κορονοϊός: «Μαύρη» πρόβλεψη για τα κρούσματα - Ίσως φτάσουν και τα 2.000 ημερησίως
MOTHERTOOLS
novalac-logo
Η εγκυμοσύνη σας ανά εβδομάδα

Η εγκυμοσύνη σας ανά εβδομάδα

Η ανάπτυξη του εμβρύου ανά εβδομάδα

Η ανάπτυξη του εμβρύου ανά εβδομάδα

Το μωρό σας μήνα με το μήνα

Το μωρό σας μήνα με το μήνα

Υπολογισμός Σύλληψης & Ωορρηξίας

Εξετάσεις

Εξετάσεις

Θηλασμός

Θηλασμός

Μαιευτήριο

Μαιευτήριο

Ημερομηνία Υπολογισμού Τοκετού

Ημερομηνία Υπολογισμού Τοκετού

Υπολογισμός Εβδομάδας Κύησης

Υπολογισμός Εβδομάδας Κύησης

Τα πάντα για τον Αυτισμό

©2012-2020 Mothersblog.gr - All rights reserved
Βάνα Μπάρμπα: Ποζάρει αγκαλιά με την κόρη της, Φαίδρα